Organisationens stadgar

vastmanlandsluft

ANTAGNA VID KONSTITUERANDE STÄMMA 1993-02-17,
ÄNDRADE 1994-11-01, 1995-03-14 , 2003-03-20 OCH 2014-12-02.


§1 ÄNDAMÅL

Förbundets syften är följande:

  • Att ta fram underlagsmaterial om luftföroreningarnas förekomst och effekter på hälsa och miljö i Västmanlands län
  • Att redovisa detta material på sådant sätt att det blir till nytta i medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, företag, myndigheter m fl.
  • Att fungera som forum för samråd och information i luftvårdsfrågor,
  • Att samverka med andra luftvårdsförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt resursutnyttjande,
  • Att tillgodose allmänhetens behov av lättfattlig information på luftvårdsområdet.


§la OFFENTLIGHET

Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos förbundet enligt de grundregler som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling skall avgöras av förbundets ordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§2 MEDLEMSKAP

Medlem i förbundet kan vara företag, kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och andra vars verksamhet berörs av luftvårdsfrågor.

Ny medlem i förbundet antas av förbundets stämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår. Medlem som önskar utträde ur förbundet äger att hos styrelsen senast före 1 september året före den önskar gå ur förbundet anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet må uteslutas av förbundsstämman på förslag av styrelsen.

De avgifter för löpande verksamhetsår (= kalenderår) som förbundsstämman fastställt skall erläggas senast en månad efter ordinarie förbundsstämma.

Varje medlem i förbundet äger en röst.

Rösträtt förutsätter att debiterade och till betalning förfallna avgifter erlagts.

§3 STYRELSE

Förbundet leds av en styrelse bestående av fem ledamöter, jämte tre ersättare.

I styrelsen skall finnas representanter för såväl näringslivet, kommunerna, landstinget, länsstyrelsen som övriga medlemmar såvitt dessa ingår som medlemmar i förbundet.

Styrelse och styrelsens ordförande väljs på ordinarie förbundsstämma. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Sekreterare och kassaförvaltare behöver inte vara ledamöter av styrelsen.

Styrelsen är besluts för då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträden. Sammanträde hålls även på kallelse av ordförande samt då minst två av ledamöterna så begär.

Styrelsen kan vid behov utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden och ytterligare två ledamöter.

Såväl styrelse som arbetsutskott kan vid behov till sig adjungera erforderlig expertis samt representanter för övriga intressenter.

Styrelsens säte är Västerås.

§4 STÄMMA

Förbundet håller en ordinarie stämmor varje år. Förbundsstämma hålls före mars månads utgång varje år. Extra stämma kan utlysas av styrelsen så vid behov

Kallelse till ordinarie stämma skall ske skriftligen minst I månad före stämman, och föredragningslista vara medlemmarna tillhanda minst 15 dagar före stämman. Kallelse och föredragningslista avseende extra förbundsstämma skall vara medlemmarna tillhanda minst 15 dagar före stämman.

Fråga som medlem önskar behandlad på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman.

Som stämmans beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.

Vid förbundsstämma skall förekomma följande:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för

styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser

6. Fastställande av förbundets balansräkning med medelsdisposition

7. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsstämma

8a. Välja två styrelseledamöter för en tid av två år.

8b. Välja två styrelseledamöter för en tid av ett år.

8c. Val av ersättare för styrelsen för en tid av ett år.

9. Val av en revisor jämte ersättare för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper nästkommande verksamhetsår.

10. Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande.

11. Upptagning av nya medlemmar i förbundet

12. Övriga anmälda ärenden.

13. Fastställa medlems- och undersökningsavgifter.

14. Fastställa arbetsprogram och budget för nästkommande år.

15. Protokoll från stämma tillställs efter justering varje medlem och styrelsen.

§5 FIRMATECKNING

Förbundets firma tecknas gemensamt av ordföranden och den eller de som styrelsen utser.

§6 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av förbundets stadgar skall godkännas av två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie.

§7 UPPLÖSNING

Beslut om förbundets upplösning skall fattas av två på varandra följande förbundsstämmor av vilka minst en skall vara ordinarie.

Vid förbundets upplösning skall efter utgifters täckande innestående medel fördelas bland medlemmarna i proportion till gällande årsavgifter.