Lagar och direktiv nationellt och globalt

vastmanlandsluft

Luftguiden är Naturvårdsverkets stöd till kommuner för arbetet med att kartlägga- och följa upp miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Med grund i lagstiftning och konventioner finns Miljöövervakningens Programområde Luft till stöd för framtagande av underlag av halter av luftföroreningar med betoning på regional bakgrund.

På en Europeisk nivå så existerar European Environment Agency insamlar- och tillhandahåller data om halter av luftföroreningar som når atmosfären genom atropocena källor, samt genomför mätningar av halter av luftföroreningar i hela Europa. Dataomfånget är till hjäp för forskning och policys för organisationer på Europeisk nivå och nationellt.

Men, luftmiljöfrågan är ju precis som frågan om växthusgaser vars fokus uppmärksammats globalt via Förenta Nationernas 17 hållbarhetsmål som vi vet precis som dess spridningselement luften, en global angelägenhet. Idag finns dock ingen övergripande global policy för luftmiljövård vilken alla jordens länder behöver följa utan istället är det upp till respektive land på jorden att följa landets lagar och förordningar inom området. Våran förhoppning ifrån förbundets sida är att ett övergripande globalt direktiv skall utarbetas och införlivas framöver.