Årsstämma

vastmanlandsluft

Årsstämman för Västmanlands läns luftvårdsförbund ägde rum den 8 mars 2023 på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

På Årsstämman deltog flertalet luftvårdsexperter med mycket uppskattade presentationer.
Här kan du också se stämmans dagsprogram.

PROGRAM

12:15-12:30 Incheckning och test
12:30-12:35 Ordförande öppnar mötet
12:35-13:35 Stämmoförhandlingar
13:35-13:50 Paus
13:50-14:10 Småskalig vedeldning om hur det nationella arbetet har gått
till, datainsamling, emissionsfaktorer och möjliga förbättringar.
Kanske något medskick till vårt regionala arbete.
14:10-14:40 Vad händer inom området luftmiljövård? Nya krav och nya
gränsvärden? Småskalig vedeldning om det arbete
kommunerna behöver göra. Presentatör: Matthew Ross-Jones,
Naturvårdsverket.
14:40-15:00 Användning av luftmiljösystem och modeller i ett
internationellt perspektiv. Presentatör: Per Ivarsson, Apertum
IT AB.
15:00-15:20 Presentation av länets system för luftmiljövård och det arbete
som har gjorts. Presentatör: Konsult Luftmiljövård, Gidhagen
Consulting.
15:20-16:00 Fortsatt utveckling av systemet för luftmiljövård, medlemsnytta
och vad vi behöver bidra med, inkl. diskussion. Presentatörer:
Anna Thunell, Förbundsordförande och Robert Axelsson,
Adjungerad.
16:00 Avslutning.

DAGORDNING
Förbundsstämma Västmanlands läns Luftvårdsförbund
Datum: 2022-03-08
Tid: 12:35-13:35

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordföranden och sekreterare för stämman
 4. Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet
 5. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning, enligt förbundets stadgar §4
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fastställande av förbundets balansräkning med medelsdisposition
 8. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser
 9. Rapport om status vad gäller medlems- och undersökningsavgift.
 10. Fastställande av arbetsprogram 2022
 11. Presentation av fastslagen budget för år 2022.
 12. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie förbundsstämma.
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämt ersättare intill ordinarie förbundsstämma
  Valberedningens sammankallande Måns Enander presenterar valberedningens förslag, se bilaga 1.
 14. Val av en revisor jämte ersättare för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper nästkommande verksamhetsår
  Valberedningens sammankallande Måns Enander presenterar valberedningens förslag, se bilaga 1.
 15. Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande.
 16. Föreslagna stadgeförändringar
  -Årsstämman ska kunna hållas senast sista april
  -Ökad flexibilitet gällande antal styrelsemedlemmar
  Upptagning av nya medlemmar i förbundet
 17. Övriga anmälda ärenden
 18. Avslutning

Här hittar ni protokollet i sin helhet: