Om oss

vastmanlandsluft

Västmanlands läns luftvårdsförbund är en religiöst och politiskt obunden organisation som bildades 1993. Medlemmarna består av länets kommuner, Heby kommun, offentliga organisationer och större företag.

Syftet med förbundet är att leda och samordna arbetet för att förbättra luftmiljön i länet och att ge stöd till medlemmarna i arbetet med luftmiljövård. Det innebär bland annat att ta fram information om luftföroreningars förekomster och effekter samt sprida informationen till allmänhet och organisationer. Sedan 2020 har vi ett luftmiljösystem som sträcker sig över Västmanlands län samt Heby kommun och där det centrala arbetet med dessa delar genomförs.
Nedan beskrivs de olika medlemskategoriernas huvudsakliga ansvarsområden från ett luftvårdsperspektiv.

KOMMUNER

I Sverige har gräns- och målvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv genomförts i form av miljökvalitetsnormer.
Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) ska kommunerna känna till sin luftkvalitet och se om miljökvalitetsnormerna följs.

Hur omfattande kontroller som behöver göras, avgörs bland annat av hur höga halterna är i kommunen, hur många invånare kommunen har och om kommunen samverkar med andra kommuner (samverkansområden). Kontrollerna sker i första hand i tätorter på de mest förorenade platserna.

I länet så genomförs mätningar av luftkvaliteten i Västerås och Köping, i första hand partiklar (PM10) och kvävedioxid.

REGION VÄSTMANLAND

Region Västmanland arbetar med folkhälsa och kollektivtrafik. Folkhälsan är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att: ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” med delmålet att ”Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas”.

Dessutom ansvarar Regionen genom Kollektivtrafikförvaltningen för att driva och utveckla den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i Västmanland. I Västmanland pågår ett intensivt arbete med att minska utsläpp i form av både luftföroreningar och växthusgaser från kollektivtrafiken. Nästan hela fordonsflottan drivs av biogas och en övergång till el är planerad.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLAND

Länsstyrelsen är ansvarig för Miljömålet Frisk luft och Regional Miljöövervakning. Det innebär övervakning av luftkvaliteten främst för att följa upp de regionala miljökvalitetsmålen. Övervakning görs framförallt av lufthalter, nedfall av luftföroreningar och markvattenkemi, främst med fokus på kväve- och svavelföreningar och marknära ozon. I länet, i Arboga finns en nationell mätstation som drivs av Länsstyrelsen.

Om Naturvårdsverket finner att ett åtgärdsprogram för luftmiljö behövs, så rapporteras detta till länsstyrelsen som då får uppgiften att upprätta en sådan plan.

Fotografi av Länsstyrelsen i Västmanlands Län

FÖRETAG

Verksamhetsutövare ska visa att de arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Det regleras i Miljöbalken. En viktig del är egenkontroll som också är ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. Kravet på egenkontroll innebär att verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan göras genom att planera och organisera ditt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga är kraven högre. Det innebär bland annat att egenkontrollen ska dokumenteras, krav på riskvärdering, ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön och rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.